Crédits

Documents

Documenten om te downloaden:

×

Mentions Legales

Mentions Légales

×

Vision2018

De binnenvaart is een dynamische, toekomstgerichte vervoerswijze. In het kader van de “Visie 2018” legt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voor de komende vijf jaar zichzelf ambitieuze doelen op, die haar duurzame ontwikkeling in ecologisch, sociaal en economisch opzicht ten goede zullen komen. De CCR streeft ernaar op die manier bij te dragen aan het ontstaan van een vervoersdrager die een duurzame ontwikkeling hoog in haar vaandel heeft staan, waarbij de nadruk gelegd wordt op de perspectieven die dit met zich meebrengt voor een milieuvriendelijke, maar toch concurrentiekrachtige binnenvaart.

Op grond van haar grensoverschrijdende karakter is de binnenvaart op een doeltreffend Europees kader aangewezen. In het actieprogramma “NAIADES” heeft de Europese Commissie al met omvattende maatregelen bijgedragen aan de bevordering van de Europese binnenvaart. In het nieuwe actieprogramma “NAIADES II”, “Naar een hoogwaardige binnenvaart” worden aanvullende initiatieven ontplooid, zodat deze een hoogwaardige vervoerswijze kan worden; goed beheerd, efficiënt, veilig, geïntegreerd in de intermodale keten, met hoogwaardige banen die door geschoolde arbeidskrachten worden ingevuld en met naleving van strenge milieunormen. In het kader van de nauwe samenwerking tussen de CCR en de Europese Commissie wordt beoogd door de “Visie 2018” de omzetting van “NAIADES II” te ondersteunen.

De “Visie 2018” is een initiatief van de CCR voor de Rijn- en de Europese binnenvaart. De binnenvaartactoren (officiële instanties, internationale en Europese organisaties, vak- en beroepsorganisaties, onderzoeksinstellingen, enz.) worden uitgenodigd om bij te dragen tot de omzetting van de “Visie 2018”. Daarbij moeten de coherentie en coördinatie in de binnenvaart versterkt worden en de ecologische, sociale en economische doelen van de binnenvaart beter op elkaar worden afgestemd.

Gezien de huidige economische context, die de dynamiek en ontwikkeling van de sector negatief zou kunnen beïnvloeden en sommige ondernemingen in een uitermate moeilijke situatie zou kunnen brengen, is het de bedoeling om de positie van de binnenvaart op korte en lange termijn te versterken. De doelstellingen van de “Visie 2018” zijn dan ook gericht op een duurzame ontwikkeling van het binnenvaartvervoer. Zij houden rekening met de financiële armslag van de binnenvaart en dragen bij aan de bedrijvigheid en de welvaart van de sector.

De “Visie 2018” geeft de richting aan door concrete doelstellingen te formuleren, die na overleg met alle binnenvaartactoren zijn vastgelegd. Sommige doelstellingen zijn dermate omvangrijk of ambitieus, dat zij misschien pas na het jaar 2018 bereikt zullen worden. Er wordt echter verwacht dat de binnenvaartactoren op korte en middellange termijn de initiatieven ontplooien die nodig zijn om te garanderen dat tegen 2018 zoveel mogelijk doelstellingen gerealiseerd zullen zijn. De CCR zal daarvoor zo nauw mogelijk samenwerken met haar partners, daarbij zo goed mogelijk gebruik makend van de bestaande middelen en organisatiestructuren. Ter beoordeling van de geboekte vooruitgang bij de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart in de komende vijf jaar, zal de CCR een tussentijds verslag en een eindverslag opstellen.

×

Voor een duurzame binnenvaart


De binnenvaart is een dynamische, toekomstgerichte vervoerswijze. In het kader van de “Visie 2018” legt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voor de komende vijf jaar zichzelf ambitieuze doelen op, die haar duurzame ontwikkeling in ecologisch, sociaal en economisch opzicht ten goede zullen komen.


Informatie

VEilighEiD EN bEtRouWbaaRhEiD

In het jaar 2018 zou de positie van de binnenvaart als veilige vervoersdrager geconsolideerd moeten zijn en de betrouwbaarheid van de dienstverlening in lijn met de eisen die op de markt gesteld worden, verhoogd moeten zijn.

De Rijn- en Europese binnenvaart zal over specifieke, moderne standaarden voor de technische vereisten voor binnenvaartschepen beschikken.

 

De verbetering van het veiligheids- en risicobeheer in binnenvaartondernemingen wordt bevorderd om de eigen verantwoordelijkheid van het scheepvaartbedrijfsleven voor de aan veiligheid gerelateerde processen te versterken en op langere termijn de regelgeving te kunnen afslanken.

 

Het bedrijfsleven zal gebruikmaken van RIS- diensten die op innovatieve technologieën zijn gebaseerd, zodat de veiligheid hierdoor wordt verhoogd, er beter rekening kan worden gehouden met logistieke aspecten en ecologische overwegingen.

 

bERoEPsoPlEiDiNg EN -KWaliFicatiE

In het jaar 2018 is het de bedoeling dat de binnenvaart over een arbeidsmarkt beschikt die de groeiende vraag aan goed gekwalificeerd personeel en op langere termijn de herbezetting van arbeidsplaatsen in verband met pensionering zal kunnen dekken.

De opleidingen en beroepskwalificaties van het binnenvaartpersoneel zullen gemoderniseerd worden, dragen bij tot een verhoging van de attractiviteit van binnenvaartberoepen en zorgen hierdoor voor een voldoende ruim aanbod aan arbeidskrachten.

 

De eisen aan de talenkennis worden gepreciseerd om een bijdrage te leveren aan een betere communicatie en daardoor verhoging van de veiligheid in de binnenvaart.

 

bRaNDstoFgEbRuiK EN uitstoot VaN bRoEiKasgassEN

In het jaar 2018 zal de binnenvaart door een geringer brandstofverbruik en afgenomen emissies van broeikasgassen naar verwachting in nog hogere mate bijdragen aan maatregelen tegen de klimaatverandering.

Doelen op lange termijn voor het verminderen van het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen worden geformuleerd en gekwantificeerd voor de Rijn- en Europese binnenvaart met het oog op gecoördineerde maatregelen van het binnenvaartbedrijfsleven, de lidstaten, internationale organisaties en andere betrokken partijen.

 

De Rijn- en Europese binnenvaart worden ondersteund in hun streven het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in het kader van nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, mede op basis van de CO2- en brandstofstrategie van de CCR, te reduceren.

 

EmissiE VaN VERoNtREiNigENDE stoFFEN iN DE atmosFEER EN hEt WatER

In het jaar 2018 zal de binnenvaart door verder afgenomen emissies van schadelijke stoffen afkomstig van de voorstuwingsinstallatie en door een verbeterde omgang met ladingrestanten in versterkte mate hebben bijgedragen aan een betere kwaliteit van water en lucht.

Innovaties ten voordele van alternatieve brandstoffen en energieën, meer bepaald van LNG, worden gestimuleerd met aandacht voor de veiligheid.

 

De voorwaarden voor een verdere reductie van de emissie van gasvormige verontreinigende stoffen en deeltjes door de Rijn- en Europese binnenvaart worden verbeterd.

 

Het netwerk van ontvangstinrichtingen dat voorzien is binnen het kader van het CDNI is zo ver opgebouwd dat de afgifte van afval in de praktijk goed verloopt. Voor de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading wordt een instrument ontwikkeld en is een reglementair kader voorzien.

 

VERaNDERENDE RaNDVooRWaaRDEN tEN aaNZiEN VaN hEt miliEu

In het jaar 2018 zouden de infrastructurele en operationele randvoorwaarden zodanig verbeterd moeten zijn dat binnenvaart en vaarweg de betrouwbaarheid en het prestatievermogen ook bij in de toekomst noodzakelijke aanpassingen binnen het stelsel van milieueisen kunnen verzekeren.

De infrastructuur wordt steeds beter en performanter, waardoor de veiligheid nog verder toeneemt en ook de afwikkeling in de Rijnvaart verbetert.

 

De internationale coördinatie van een geïntegreerde planning en beheer van de Rijn en andere Europese waterwegen wordt in overleg met andere internationale instanties verder verbeterd.

 

logistiEKE KEtENs

In het jaar 2018 is het de bedoeling dat de binnenvaart door het benutten van de transportcorridors waarin vaarwegen zijn opgenomen, een sterkere positie in de logistieke ketens van zowel het achterlandverkeer als van de continentale stromen zal innemen.

De fysieke, elektronische en organisatorische verstrengeling met andere vervoersdragers in het kader van multimodale Europese vervoerscorridors worden verbeterd en moeten een betere integratie van de binnenvaart in de logistieke ketens mogelijk maken. Dit stelt de binnenvaart in staat om meer te profiteren van de toegenomen goederenoverslag in de zeehavens.

 

De Rijnvaart wordt goed geïntegreerd binnen een grensoverschrijdend corridorma- nagement.

 

haNDhaViNg VaN socialE RaNDVooRWaaRDEN

In het jaar 2018 zou een betere handhaving van de sociale randvoorwaarden merkbaar moeten kunnen bijdragen tot de aantrekkelijkheid van de binnenvaartberoepen.

De Rijnvarenden genieten voldoende, wettelijk verankerde sociale bescherming, die specifiek rekening houdt met het mobiele karakter van hun beroep.

 

De naleving van de toepasselijke sociale arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd door de invoering van adequate middelen die gebruik maken van het potentieel van innovatieve technologie, zoals bijvoorbeeld de elektronische tachograaf en het elektronische dienstboekje.

 

iNFoRmatiE

In het jaar 2018 wordt verwacht dat de binnenvaart zich voordeel zal kunnen doen met een ruimere beschikbaarheid van doelgerichte en betrouwbare informatie met betrekking tot alles wat samenhangt met het vervoer over water.

Er wordt een waarnemingscentrum voor de binnenvaart in Europa opgericht. Dit heeft tot doel een uitgebreid inzicht in de binnenvaart te bieden, in te gaan op specifieke informatiebehoeften van private en publiekrechtelijke spelers in de binnenvaart, alsook voor een breder publiek een platform te zijn voor gegevensuitwisseling.

 

Ten behoeve van politieke, economische beleidsmakers en overheden wordt de communicatie verbeterd op het gebied van de vervoersveiligheid, de betrouwbaarheid van de Rijn- en binnenvaart, de evaluatie van technische voorschriften, alsook de gevolgen van de klimaatverandering.

 


Crédits